تقویم آموزشی پائیز 1400 - مدرسه کسب و کار ماهان

نام دورهکد دورهنوع برگزاریروزهای برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروع دورهطول دوره(ساعت)ظرفیت کلاسجزئیات
مدیر فروش013آنلایندو شنبه 17 الی 211400-09-2712321مشاهده
مدیر فروش011حضوریسه شنبه 17 الی 211400-09-3012321مشاهده
MBA055آنلاینشنبه - دوشنبه18 الی 211400-09-2025025مشاهده
MBA249حضوریجمعه 8.30 الی 17.301400-09-2625020مشاهده
MBA250حضوریجمعه8.30 الی 17.301400-10-1925020مشاهده
مدیر عاملی026حضوریسه شنبه15 الی 211400-09-3012020مشاهده
دیجیتال مارکتینگ014آنلاینشنبه - چهارشنبه18 الی 211400-09-2010820مشاهده
دیجیتال مارکتینگ012حضوریدوشنبه15 الی 211400-09-2910820مشاهده
DBA020آنلاینشنبه - چهارشنبه18 الی 211400-09-2730015مشاهده
رهبری009حضوریچهارشنبه15 الی 211400-09-2433017مشاهده
فروشنده010آنلاینسه شنبه17 الی 211400-10-1411220مشاهده
فروشنده006حضورییکشنبه17 الی 211400-09-2811220مشاهده
مذاکره003حضوریدوشنبه16 الی 211400-09-299020مشاهده
POST DBA--حضوریسه شنبه16 الی 211400-09-2316020